barceloneta

Ajuts a la rehabilitació d´edificis

Presentació

El Programa d’Ajuts per a la Rehabilitació d’Edificis de la Barceloneta és una de les actuacions més importants que inclou el Pla de Barris. Es tracta de les actuacions que formen part de l’àmbit d’habitatge:

2.1 Rehabilitació i equipament dels elements col•lectius dels edificis.

2.2 Rehabilitació d’elements comuns d’edificis de valor històric i artístic.

7.3 Mediació comunitària.

L’objectiu d’aquest programa és actuar davant l’estat deficient del parc d’habitatges del barri, de tipologia molt densificada i amb importants problemes d’accessibilitat, ús i manteniment. Aquesta és una actuació urbanística, però és també una actuació social, ja que no pretén incidir només en els aspectes estructurals de les finques, sinó també en la detecció de les necessitats socials de la gent que hi viu. 

Així, des del Pla de Barris es donaran ajudes als veïns i veïnes que decideixin portar a terme obres de rehabilitació de les seves finques, sempre i quan siguin obres que actuïn sobre els elements comuns dels edificis, però es portarà a terme un procés de mediació previ amb el qual s’analitzarà cada finca habitatge per habitatge, per tal de poder actuar en aspectes que vagin més enllà de les obres de l’edifici.

Es tracta d’un programa amb un fort compromís social que incidirà de manera clara en la millora, la transformació i l´impuls del barri i en el benestar dels seus veïns i veïnes.

Es podran acollir a les subvencions tots aquells edificis inclosos en l’àmbit geogràfic d’actuació del projecte d’intervenció integral de la Barceloneta que siguin d’habitatges d’ús residencial amb una antiguitat de més de 30 anys (llevat dels casos d’actuacions d’accessibilitat, seguretat, rehabilitació energètica i sostenibilitat, en els quals el requisit d’antiguitat no serà exigible) i de titularitat privada, amb un mínim del 70% de la superfície útil total destinada a habitatge habitual i permanent dels ocupants.

Seran actuacions susceptibles de ser subvencionades aquelles que es determinin en l´ informe de viabilitat tècnica corresponent emès de manera gratuïta per un tècnic competent adscrit a l’Oficina del Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta, com a conseqüència de la inspecció prèvia de l’edifici.

Ajut general: 60% del pressupost protegible, amb un límit màxim de 10.000 € per habitatge.

Ajut addicional: edificis històrics d’interès arquitectònic. Subvenció addicional del 10% sobre el pressupost protegible (increment en el límit màxim: 2.000 € per habitatge).

Ajut social: les persones amb dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació podran sol·licitar un ajut complementari de caràcter social fins a completar el 100% de l’aportació individual que correspongui.

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal