barceloneta

El Pla de Barris de la Barceloneta

El Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta o Pla de Barris correspon, des d’un punt de vista territorial, a la zona delimitada en aquesta imatge:

mapa

Pel que fa als àmbits en què s’intervé, la Llei de barris proposa vuit camps d’actuació, els quals s’han agrupat en cinc àmbits per classificar les 33 actuacions del Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta. Hi ha un sisè àmbit, que no és pròpiament temàtic ni sectorial, que és l’àmbit de les eines que han de gestionar tots els altres àmbits. Així, els àmbits d’actuació són els següents:

El primer dels àmbits d’actuació del Pla de Barris de la Barceloneta és la millora de l’espai públic (inclou el camp 1 de la Llei: millora de l’espai públic i dotació d’espais verds, i el camp 8: l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques).

Es considera l’espai públic com a marc que facilita la relació social i la integració de les persones del barri, i amb un important efecte dinamitzador sobre la vida dels veïns i veïnes. Millorar l’espai públic té un efecte multiplicador sobre la inversió privada, tant pel que fa als immobles com a les activitats comercials i professionals.

A la Barceloneta, el carrer sovint ha esdevingut també casa, espai de convivència i de trobada, fet que dóna entitat i singularitat al barri. No s’ha de perdre aquesta particularitat i cal potenciar l’espai públic perquè continuï exercint aquesta funció aglutinadora dels veïns i veïnes. Amb el Pla de Barris milloraran les places, el Parc, els carrers i la connexió del barri amb el mar.

Aquest àmbit d’actuació inclou els camps 3 (provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu) i 4 (incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis) de la Llei de barris. L’existència d’equipaments públics és cabdal per tenir un barri socialment viu.

És imprescindible completar la xarxa bàsica d’equipaments per a les persones de la Barceloneta per tal de dinamitzar la vida social, cultural, associativa, esportiva... El Pla de Barris pretén dotar el barri dels equipaments adequats que permetin la realització d’esdeveniments socials que fomentin l’arrelament a la comunitat i el sentiment de pertinença.

El camp 5 de la Llei de barris (el foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus) és el que recull aquest àmbit d’actuació del Pla de Barris de la Barceloneta. Les actuacions en aquest àmbit han d’incrementar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Es treballarà per augmentar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania, amb la difusió d’informació ambiental útil a la població, especialment a les escoles, per tal de divulgar, formar i sensibilitzar en l’ús d’energies netes, l’estalvi energètic, el cicle de l’aigua, l’ús de materials naturals i altres mesures respectuoses amb el medi ambient. També es fomentarà el reciclatge, la recollida selectiva i la reutilització de materials, i es millorarà la dotació d’instal·lacions als edificis municipals amb l’aplicació de noves mesures de sostenibilitat.

Un dels àmbits principals d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta és el de l’habitatge (camp 2 de la Llei de barris: rehabilitació i equipament dels elements comuns dels edificis).

L’estat del parc d’habitatges de la Barceloneta suposa un dels principals problemes del barri, amb els consegüents efectes en la vida dels seus veïns i veïnes. Amb una tipologia molt densificada (generada pel fet històric dels quarts de casa), hi ha importants problemes d’accessibilitat, d’ús i de manteniment. Mitjançant la rehabilitació d’habitatges, el Pla de Barris vol incidir en la millora del benestar de la gent de la Barceloneta. Es tracta d’intervencions que afectin els elements comuns dels edificis (façanes, cobertes, instal·lacions, etc.)

Aquest àmbit d’actuació inclou dos camps dels establerts per la Llei de barris: el camp 6 (equitat de gènere en l’espai urbà i els equipaments) i el camp 7 (desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri). Es dinamitzarà, fomentarà i promourà la participació social i comunitària de les associacions i entitats del barri, la participació social de les dones, la participació i mobilització dels joves, la millora de la qualitat de vida i l’autonomia de la gent gran i la millora de l’activitat comercial i econòmica del barri.

El més important de la Barceloneta són les persones que hi viuen. Cal que tothom tingui les mateixes oportunitats i és per això que des del Pla de Barris es volen donar eines a aquells col·lectius més desfavorits. De poc serviria portar a terme importants actuacions en l’espai públic o en els equipaments comunitaris sense millorar les condicions de vida i el benestar dels veïns i veïnes del barri. .

Aquest sisè àmbit no és temàtic, sinó que fa referència a la gestió del Projecte d’Intervenció Integral, de la qual formen part l’Oficina Tècnica del Pla de Barris i el pla de participació, com a eines bàsiques per a la gestió de la participació ciutadana en el marc del projecte.

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal