barceloneta

Altres programes

PROGRAMA SALUT ALS BARRIS DE BARCELONA

Dins del marc de la Llei de Barris (Llei 2/2004, de 4 de juny de 2004), el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va crear a l’any 2005 el programa “Salut als Barris” L’objectiu del programa és contribuir en la reducció de les desigualtats socials en salut a partir de projectes comunitaris.

Salut als Barris de Barcelona (SaBB) és un programa d’intervenció comunitària i promou que les estructures de salut i municipals cooperin a nivell del barri en totes les fases previstes, posant èmfasi en la participació ciutadana

El programa es va iniciar a l’any 2007. És liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), com a responsable dels serveis de salut pública de la ciutat, conjuntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), com a responsable de la planificació dels serveis sanitaris i amb la col·laboració de l’ajuntament de Barcelona.

> METODOLOGÍA

> METODOLOGIA

Salut als Barris de Barcelona va començar amb Poble Sec i Roquetes, i actualment està en marxa a Casc Antic (Santa caterina, Sant Pere i la Ribera), Zona Nord de Nou Barris (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), Barceloneta i Bon Pastor-Baró de Viver. El programa es desenvolupa en tres fases amb l’objectiu de dissenyar, implementar i avaluar un pla d’actuació. Es preveu la implicació d’agents del barri al llarg de tot el procés. En totes les fases es treballa amb metodologia participativa per tal de enfortir i incrementar la capacitat de la comunitat en decisions relatives a la seva salut.

> Fase 0: Etapa preliminar: cerca d’aliances i col•laboracions dels agents del territori

L’objectiu d’aquesta fase és identificar els agents que puguin influir en el disseny de les estratègies i en la seva implementació, així com crear aliances amb els agents vinculats al territori.

> Fase 1: Valoració de necessitats


Fase 1a: Detecció de necessitats en salut que situen a la població del barri en situació de desigualtat respecte al conjunt de la Ciutat
Per la realització de la diagnosi de salut es combinen les estratègies quantitatives i qualitatives. La quantitativa es realitza a partir de l’anàlisi de la informació en salut i els determinants de salut disponibles (població, padró, natalitat, mortalitat, drogues, malalties de declaració obligatòria...). Per a la part qualitativa de l’anàlisi es fan grups de discussió,  grups nominals i entrevistes a professionals i veïns i venies del barri. El producte d’aquesta fase és un document de l’anàlisi de la situació de salut del barri sota la perspectiva de les desigualtats socials. El document conclou amb un llistat de problemes de salut que s’han detectat al barri. Aquesta anàlisi de salut, un cop finalitzada, es posa la disposició de tots els agents del barri.
Per tal de poder identificar les prioritats d’acció es fa una jornada de priorització amb el llistat de problemes de salut. Es convida a tothom que ha participat en la diagnosi i es oberta a aquells que vulguin participar. L’objectiu d’aquesta sessió és determinar l’ordre d’importància que el veïnat i els professionals del barri donen als problemes relacionats amb la salut detectats a l’anàlisi.
 
Fase 1b: Establiment d’un mapa de necessitats d’intervenció prioritàries
L’objectiu és determinar les intervencions a dur a terme per tal d’abordar els problemes prioritzats. Els criteris que es tenen en compte per la seva determinació són: sostenibilitat, efectivitat i factibilitat de dur-les a terme.

Fase 1c: Inventari de recursos i intervencions actualment disponibles
Es fa a partir d’una fitxa de recollida on es recullen la relació d’equips de treball de l’àmbit de la salut i el benestar que poden estar realcionats amb els problemes de salut prioritzats. També es recullen els programes i intervencions que s’estan portant a terme al barri i els recursos disponibles a la ciutat que podrien ser posats en marxa amb pocs recursos addicionals.

> Fase 2: Planificació i implementació d’intervencions

Per tal de identificar quines són les intervencions efectives es fa una revisió bibliogràfica sobre l’abordatge dels problemes de salut identificats al barri. Les intervencions del pla d’acció es defineixen a partir del consens del grup de treball respecte als objectius. Aquests objectius estan basats en els problemes de salut que es van prioritzar amb la participació de les persones que treballen o viuen al barri.

Fase 2a: Implementació/ adaptació d'intervencions en funcionament
L’objectiu és potenciar intervencions ja disponibles amb les modificacions necessàries que es consideri que puguin incidir en una major efectivitat.

Fase 2b: Desenvolupament d'intervencions noves
Es desenvoluparan intervencions en les àrees de salut identificades com a necessàries per a les quals no hi ha intervencions disponibles.

Fase 3: Disseny del seguiment i avaluació
Es dissenya un model de monitorització i avaluació de les intervencions proposades.

> GRUP DE TREBALL

> Grup de Treball

Es constitueix un grup de treball que participa en la presa de decisions per al desenvolupament i/o implementació d’estratègies. El grup està format per tècnics de l’àmbit sanitari i social, tècnics i professionals del barri, representants de la població i personal de l’ASPB i del CSB. Es preveu que aquest grup es reuneixi periòdicament amb un mínim de 8 reunions a l’any.
 Agents implicats al grup de treball de la Barceloneta
Agents implicats al grup de treball de la Barceloneta

> RESULTATS DE LA PRIORITZACIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT

> Resultats de la priorització dels problemes de salut

La jornada de priorització es va fer el 22 de juliol de 2010 a la sala d’actes del Centre Cívic de La Barceloneta. Es va organitzar conjuntament amb el Pla de Desenvolupament Comunitari amb el consens del  grup de treball.
 
El llistat dels problemes sobre els quals es van fer les votacions són fruit de la diagnosi de salut que es va fer al barri des de principis del mes de març fins a mitjans de juliol. Són les conclusions extretes de l’estudi de les dades quantitatives i de les entrevistes fetes a persones que viuen i treballen al barri. 
 
A la jornada de priorització van assistir 71 persones d’entre 21 i 91 anys que viuen o treballen al barri. Aquesta jornada va servir per determinar l’ordre d’importància dels problemes de salut que hi ha al barri de la Barceloneta. La taula següent és el resultat de la priorització que es va fer a la sessió, està ordenada segons el nombre de vots.
 Relació de problemes relacionats amb la salut
Relació de problemes relacionats amb la salut
logo0
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal